Menu WCAG
A
A
A
A

Gmina Laszki BIP

RODO W URZĘDZIE GMINY LASZKI

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Laszki jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Laszki, podaje następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laszki z siedzibą w Urzędzie Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki, dane kontaktowe: Tel. 16 628 50 46.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Laszki - adres e-mail: rodo@laszki.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji publicznej.

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
  • instytucje publiczne oraz klienci w administracji, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzenia sprawy z zakresu administracji publicznej oraz przechowywane po ostatecznym i prawomocnym zakończeniu oraz w okresie wykonywania umowy i po okresie jej wykonania zgodnie z ustawowym okresem wynikającym z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Metryki

Data utworzenia: 2022-12-28 16:29:20

Data modyfikacji: 2023-11-09 14:07:47

Osoba zapisująca: Tomasz Madej