Menu WCAG
A
A
A
A

Gmina Laszki BIP

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Do składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązuje;


USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Art. 24h pkt. 1 (Z póz. zm.- 2003-01-01 Dz.U.02.214.1806) O obowiązku zamieszczania oświadczeń majątkowych w Biuletynie informacji Publicznej mówi Art. 24i w/w ustawy.


Art. 24h. (35) 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.


Art. 24i. (36) 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. 2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono. 3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Nazwa pozycji Data publikacji
Kierownictwo Urzędu 2023-11-07 00:00:00
Osoby wydające decyzje administracyjne 2023-11-06 00:00:00
Rada Gminy 2023-11-03 00:00:00
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 2023-11-02 00:00:00

Metryki

Data utworzenia: 2006-02-07 00:00:00

Data modyfikacji: 2023-11-06 14:32:28

Osoba zapisująca: Tomasz Madej